Evropské spotřebitelské centrum

Rozsudek SDEU: při zpoždění letu o 3 hodiny máte nárok na náhradu škody

Při zpoždění letu o 3 nebo více hodin na příletu má cestující právo na paušální náhradu škody ve výši 250 až 600 eur ze strany letecké společnosti. Tak rozhodl v říjnu Soudní dvůr Evropské unie, a potvrdil tak svůj výklad unijního práva z roku 2009 v případu Sturgeon. Toto pravidlo se vztahuje na aerolinie se sídlem v EU a na lety mimoevropských dopravců operované z letišť na území Unie.

V tiskové zprávě Soudního dvora Evropské unie (SDEU) vydané k této judikatuře mimo jiné stojí: „Soudní dvůr v rozsudku z října 2012 potvrdil výklad unijního práva, který podal v rozsudku Sturgeon (2009). Soudní dvůr připomněl, že zásada rovného zacházení vyžaduje, aby v souvislosti s uplatňováním nároku cestujících na náhradu škody bylo na cestující, jejichž let byl zpožděn, pohlíženo tak, že se nacházejí v situaci srovnatelné se situací cestujících, jejichž let byl „na poslední chvíli“ zrušen, neboť jsou tito cestující vystaveni podobnému nepohodlí, a to časové ztrátě.“ (Celá tisková zpráva SDEU je k dispozici zde a rozsudek zde.)

Nárok na náhradu škody cestujícímu nevzniká, pokud je významné zpoždění způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým letecký dopravce nemohl zabránit (typicky rozmarem počasí, stávkou personálu apod.).

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie je závazné pro vnitrostátní soudy v členských státech EU, které případně budou projednávat podobný problém. Na rozhodnutí se nevztahuje žádné časové omezení, a tak je aplikovatelné nejen na případy vzniklé po 23. říjnu 2012, kdy byl rozsudek vydán, ale i na dřívější případy žádostí o náhradu škody v souvislosti se zpožděním letů.

Pokud mají cestující problém s uplatněním svých práv u leteckých dopravců z jiných zemí EU, zdarma jim může pomoci spor vyřešit Evropské spotřebitelské centrum ČR, které působí při České obchodní inspekci. Obrátit se na ESC můžete jednoduše zde.

Otázkou náhrady škody při významném zpoždění letu se Soudní dvůr EU zabýval opakovaně, protože (zjednodušeně řečeno) některé aerolinie se bránily rozsudkům vnitrostátních orgánů na základě judikátu v případu Sturgeon z roku 2009 a snažily se přesvědčit SDEU, aby změnil svůj původní judikát. Což se ovšem nestalo.

Práva cestujících v případě zrušení a významného zpoždění letu nebo odepření nástupu na palubu je stanoveno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004.