Evropské spotřebitelské centrum

Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, proč zpracováváme a jak shromažďujeme, zpracováváme a zajišťujeme ochranu všech poskytnutých osobních údajů, jak jsou tyto informace používány a jaká práva můžete uplatnit ve vztahu k vašim údajům (právo na přístup, opravu, blokování atd.).

I. Úvod

Evropské instituce se zavázaly chránit a respektovat vaše soukromí. Vzhledem k tomu, že tato služba/ aplikace shromažďuje a dále zpracovává vaše osobní údaje, je pro ni platen nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

Cílem sítě Evropských spotřebitelských center (ECC-Net) je podporovat sebevědomí spotřebitelů poskytováním poradenství občanům o jejich spotřebitelských právech a zajišťováním snadného přístupu k nápravě v případech, kdy spotřebitel něco zakoupil v jiné zemi EU, Norsku nebo na Islandu (přeshraniční nákup nebo využití služby). Centra poskytují spotřebitelům celou řadu služeb, od poskytování informací o jejich právech na jednotném trhu přes poskytování poradenství a přímé pomoci při řešení přeshraničních sporů po informování o dostupných možnostech řešení sporů. Rovněž doporučují mimosoudní postupy (ADR) pro spotřebitele v celé Evropě a poskytují spotřebitelům snadný a informovaný přístup k takovým řízením, pokud dohoda není dosažena přímo s podnikatelem a pokud je dostupný příslušný subjekt ADR.

Aby bylo možné poskytovat občanům výše uvedené služby, IT systém ECC-Net 2 je používán k přijímání a řešení stížností a nezbytných údajů, včetně vašich osobních dat. Systémy jsou provozovány Evropskou komisí.

Sběr a zpracování výše uvedených osobních údajů prostřednictvím systému ECC-Net 2 se řídí ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů, konkrétně čl. 5 písm. a) a b).

II. Proč zpracováváme vaše data?

Účel zpracování: Vedoucí oddělení E.3: Vymáhání práv spotřebitelů a náprava, Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, Evropská komise (dále jen „správce údajů“) shromažďuje a používá vaše osobní údaje k podpoře práce Evropských spotřebitelských center.

Cílem sítě Evropských spotřebitelských center (ECC-Net) je poskytovat spotřebitelům informace a rady, týkající se jejich práv, a pomáhat jim při řešení jejich přeshraničních stížností a sporů v rámci EU/EHP, aby mohli plně využívat výhod vnitřního trhu.

Aby síť ESC mohla plnit svoji roli, je systém ECC-Net 2 využíván k tomu, aby zpracovával relevantní údaje, pokud to je nutné, aby:

 • umožnil komunikaci mezi sítí ESC a spotřebitelem
 • usnadnil posouzení žádosti
 • bylo možné pokusit se vyřešit stížnosti nebo spory, ať už přímo s podnikatelem, jehož se stížnost týká, nebo prostřednictvím subjektu alternativního řešení sporů ADR
 • umožnil spotřebitelům sledovat stav jejich případů
 • poskytovala anonymizované statistiky, včetně informací o předpokládaných porušeních právních předpisů

Další informace o ECC-Net najdete na adrese https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en

ECC-Net 2 má následující právní základ:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 254/2014 ze dne 26. února 2014 o víceletém programu pro spotřebitele na období 2014–2020 a o zrušení rozhodnutí č. 1926/2006/ES, a konkrétně články 2 a 3(1)(c) a (d) tohoto nařízení.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu, konkrétně článek 21.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů), a konkrétně článek 14 směrnice.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004 (Text s významem pro EHP) a konkrétně článek 27(1).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

Podle článku 5 Nařízení 45/2001 je zpracování osobních údajů považováno za zákonné, protože je nezbytné ke splnění výše uvedených požadavků a k zajištění souladu Komise s jejími povinnostmi plynoucími z právních předpisů.

III. Jaká data sbíráme a zpracováváme?

Shromažďujeme údaje o následujících uživatelích:

 • Spotřebitelé v Evropské unii, Norsku a na Islandu, kteří se na ESC obrací se žádostí o informaci nebo pomoc (spotřebitelé);
 • Kontaktní osoby podnikatelů v Evropské unii, Norsku a na Islandu, které jsou zapojeny do vyřizování spotřebitelských stížností nebo sporů (zástupci podnikatelů);
 • Kontaktní osoby v subjektech alternativního řešení sporů ADR (představitelé ADR);

Sbírané a dále zpracovávané osobní údaje jsou následující:

a) U spotřebitelů

Zpracované údaje jsou:

 • jméno spotřebitele (v systému ECC-Net 2 označovaný jako “reporter”)
 • Adresa
 • PSČ
 • Země trvalého pobytu (rezident)
 • Telefon
 • E-mail
 • Pohlaví
 • Komunikační jazyk
 • Shrnutí/popis požadavku

Další osobní údaje mohou být na základě výslovného souhlasu shromažďovány, je-li to nezbytné pro vyřizování stížnosti, např. bankovní údaje.

 

b) U zástupce podnikatele

Údaje od zástupců jednotlivých podnikatelů jsou zřídka ukládány do systému, ale při zpracování to mohou být:

 • jméno zástupce podnikatele
 • Obchodní adresa
 • PSČ
 • Země
 • Telefon podnikatelského subjektu
 • E-mail podnikatelského subjektu

 

c) U zástupce subjektu ADR

Údaje od zástupců jednotlivých subjektů ADR jsou zřídka ukládány do systému, ale při zpracování mohou obsahovat:

 • Jméno zástupce ADR
 • Adresu subjektu ADR
 • PSČ
 • Země
 • Telefon subjektu ADR
 • E-mail subjektu ADR

IV. Jak dlouho uchováváme vaše data?

Osobní údaje zástupců spotřebitelů, podnikatelů a zástupců subjektů ADR jsou uchovávány, dokud je případ otevřený nebo dokud neuplyne nanejvýš jeden rok od jeho uzavření. Díky tomu lze činit případné další kroky, pokud dojde k novému vývoji ve věci i po ukončení případu. Po uplynutí doby uchovávání jsou informace anonymizovány a uchovávány pouze pro statistické účely.

V. Jak chráníme vaše data?

Veškeré údaje v elektronickém formátu (emaily, podklady/dokumenty, nahrané datové soubory atd.) jsou uloženy buď na serverech Evropské komise nebo jejích dodavatelů. Provozování serverů se řídí rozhodnutím Evropské komise  K(2006) 3602 ze dne 16. srpna 2006 o bezpečnosti informačních systémů užívaných v Evropské komisi;

Smluvní partneři Evropské komise jsou vázáni zvláštní smluvní klauzulí, týkající se veškerých operací v procesu zpracování vašich údajů jménem Komise, a povinnostmi vázanými k důvěrnosti vyplývajícími z transpozice směrnice 95/46/ES.

VI. Kdo má přístup k vašim údajům a komu jsou zpřístupněny?

K vyřešení vaší žádosti mohou být vaše údaje sdíleny s vaším výslovným souhlasem s centrem v zemi, kde má podnikatel sídlo, případně s příslušnými subjekty, jako je subjekt alternativního řešení sporů nebo vnitrostátní orgán pro vymahatelnost práv spotřebitelů (NEB).

Takto sdílené případy mohou pokračovat kontaktováním podnikatele. Při něm mohou být vaše údaje sdíleny v míře potřebné k vyřešení žádosti;

Přístup k vašim údajům je umožněn oprávněným zaměstnancům podle toho, co ke své práci potřebují vědět. Tito zaměstnanci dodržují zákonná a případně i další ustanovení o důvěrnosti.

Oprávnění pracovníci jsou zpracovatelé případů v Evropských spotřebitelských centrech a zaměstnanci Evropské komise, kteří jsou pověřeni výrobou nebo řízením systému ECC-Net2.

Norsko a Island jsou zeměmi EHP/ESVO a členy sítě Evropských spotřebitelských center. Převod dat mezi ESC v EU a ESC v Norsku nebo na Islandu se proto považuje za převod podle článku 8 ve smyslu nařízení č. 45/2001.

VII. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?

Podle nařízení (ES) č. 45/2001 máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu a/nebo jejich zablokování v případě, že údaje jsou nepřesné nebo neúplné. Svých práv se můžete domáhat prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra, se kterým jste byli v kontaktu, nebo pověřence pro ochranu osobních údajů, nebo v případě problémů přes úředníka pro ochranou údajů v Evropské komisi a případně u Evropského inspektora ochrany údajů, a to prostřednictvím kontaktních informací uvedených v bodě VIII.

VIII. Kontaktní informace

Máte-li nějaké připomínky nebo dotazy, jakékoliv obavy nebo stížnost týkající se shromažďování a používání vašich osobních údajů, kontaktujte prosím Evropské spotřebitelské centrum, se kterým jste byli v kontaktu, nebo správce údajů pomocí následujících kontaktů:

Evropské spotřebitelské centrum ČR
e-mail: esc@coi.cz
telefon: +420 296 366 155
adresa: Štěpánská 44, Praha 1, 110 00

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Head of Unit E.3: Consumer Enforcement and Redress
Directorate-General for Justice and Consumers
European Commission
e-mail: JUST-E3@ec.europa.eu
Telefax: +32 2 2989432

Úředník pro ochranu údajů (DPO) Evropské komise: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Evropský inspektor ochrany údajů (EDPS): edps@edps.europa.eu.

IX. Kde najdete podrobnější informace?

Úředník pro ochranu údajů (DPO) Evropské komise zveřejňuje všechny operace, během nichž se zpracovávají osobní údaje, a to v rejstříku dostupném na http://ec.europa.eu/dpo-register