Evropské spotřebitelské centrum

Řešení drobných nároků do 5000 EUR

Evropské řízení o drobných nárocích aneb snadná alternativa ke standardnímu soudnímu řízení v případech domáhání se oprávněných nároků v ostatních státech EU. Toto urychlené soudní řízení mohou lidé využít při přeshraničním sporu o částku do 5000 EUR.

Od 1. 1. 2009 mohou evropští spotřebitelé a podnikatelé uplatňovat svoje oprávněné nároky v ostatních členských státech EU (mimo Dánska) v rámci Evropského řízení o drobných nárocích, které zavádí nařízení EP a Rady č. 861/2007. Toto řízení má zvýšit vymahatelnost přeshraničních nároků mezi subjekty, jejichž sídla se nacházejí v různých členských státech, resp. sídlo jednoho subjektu je v jiném státě než příslušný soud, který má daný spor řešit, a tak zlepšit fungování vnitřního trhu. 

Předmětem tohoto řízení může být pouze nárok občanskoprávní a obchodněprávní povahy s tím, že věci statusové, rodiněprávní, dědické, pracovněprávní, nároky vyplývající z úpadkových řízení anebo rozhodčího řízení, nároky vyplývající ze sociálního zabezpečení, nároky z nájmů nemovitostí (s výjimkou žalob týkajících se peněžitých nároků) a nároky z porušení práv na ochranu osobnosti či soukromí jsou vyňaty.

Stěžejními výhodami jsou jednoduchost (pro zahájení řízení stačí vyplnění jednoduchého formuláře a přiložení důkazních prostředků, viz. příklad vyplněného modelového formuláře), finanční nenáročnost (není nutné právní zastoupení, soudní poplatek se řídí dle vnitrostátních předpisů) a rychlost řízení. To je umožněno především díky tomu, že řízení probíhá výhradně písemnou formou; soud nařídí ústní jednání, pokud to pokládá za nutné nebo pokud o to některá ze stran požádá.

Po vynesení rozhodnutí je možno podat opravný prostředek pouze, pokud to dovoluje právní řád členského státu. V případě ČR je možno podat odvolání vždy, když se jedná spornou částku převyšující 10.000 Kč. Odvolání proti tomuto rozhodnutí však nemá odkladný účinek. Rozhodnutí je tedy vykonatelné, aniž by nabylo právní moci.

Vzhledem k tomu, že evropská úprava mezinárodního práva procesního stojí na principu automatického uznávání rozhodnutí, je i toto rozhodnutí automaticky uznáno ve všech státech EU. Samo rozhodnutí je tedy bez dalšího vykonatelným exekučním titulem ve všech státech EU.

Modelový případ

Český spotřebitel odstoupil od smlouvy uzavřené přes internet se slovenským obchodníkem v zákonné lhůtě do 14 dnů od doručení zboží na jeho českou adresu. Český spotřebitel se domáhá vrácení kupní ceny zboží ve výši 1999,- EUR, která mu nebyla vrácena. Jelikož se jedná o přeshraniční spor o částku do 5000,- EUR, může spotřebitel uplatňovat svůj nárok prostřednictvím Evropského řízení o drobných nárocích.

Zahájení řízení

Pro zahájení řízení musí spotřebitel řádně vyplnit a odeslat místně příslušnému soudu jednoduchý formulář, který je k dispozici na stránkách Evropské komise.

Odkaz na formulář v českém jazyce je k dispozici na webu Evropské komise zde.

Vyplněný modelový formulář je k dispozici zde. Jako přílohy k němu dále spotřebitel přiloží veškeré relevantní dokumenty k případu!

Úplné znění nařízení EP a Rady je k dispozici zde.

Další informace o tomto procesním postupu jsou k dispozici například zde na webu Evropské komise a také zde na serveru epravo.cz.

V případě, že Vám bude cokoliv nejasné, nebo si nebudete jistí postupem, kdykoliv se na nás můžete obrátit s žádostí o radu, a to na telefonu +420 296 366 155 či na e-mailu eccnet-cz@ec.europa.eu.