Evropské spotřebitelské centrum

Občanský zákoník

Občanský zákoník upravuje občanskoprávní vztahy a postavení jejich účastníků. Z oblasti ochrany spotřebitele je poukázáno na ta ustanovení této právní úpravy, která se dotýkají jejich práv a povinností.

Obecná ustanovení Občanského zákoníku

Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana – §§ 1-6, účastníci občanskoprávních vztahů – §§ 7-21

Spotřebitelské smlouvy – definice pojmu spotřebitelské smlouvy, příklady spotřebitelských smluv, požadavky na smluvní ujednání spotřebitelských smluv – §§ 52, 55, 56

Smlouvy uzavírané na dálku – podmínky uzavření a náležitosti – §§ 53 54

Smlouvy uzavírané mimo provozovnu (podomní prodej) – podmínky uzavření a náležitosti – § 57

Zvláštní ustanovení o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek (timesharing) – §§ 58-65

 • vymezení a náležitosti smlouvy, požadavky na poskytované informace, lhůty pro odstoupení od smlouvy, povinnosti poskytovatelů při uzavírání smluvních vztahů, právní nároky spotřebitelů.

Závazkové právo – §§ 488-789

 • obecná ustanovení, závazkový právní vztah, společné závazky a společná práva, změny v obsahu závazků, zajištění závazků, zánik závazků – §§ 488-587

Kupní a směnná smlouva – §§ 588-627

 • obecná ustanovení a vedlejší ustanovení při kupní smlouvě – §§ 588-610
 • směnná smlouva – § 611

Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě – §§ 612-627

 • obecné náležitosti prodeje zboží v obchodě – §§ 612, 613, 614, 617
 • shoda s kupní smlouvou, nároky při rozporu s kupní smlouvou – § 616
 • prodej za nižší cenu – § 618, § 624
 • odpovědnost za vady prodané věci § 619
 • záruční doba, náležitosti záručního listu – § 620
 • vady odstranitelné a neodstranitelné – § 622
 • vada z důvodu neodborné montáže nebo neodborným uvedením do provozu – § 623
 • uplatnění práv z odpovědnosti za vady – §§ 625-627

Darovací smlouva – §§ 628-630

Smlouva o dílo – §§ 631-643

 • Obecné náležitosti smlouvy, jakost díla, stanovení ceny, prodlení zhotovitele, odstoupení od smlouvy.

Zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku – §§ 644-651

 • Odpovědnost za vady, uplatnění práva z odpovědnosti za vady.

Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci – §§ 652-656

 • Odpovědnost za vady, uplatnění práva z odpovědnosti za vady.

Cestovní smlouva – §§ 852a-852k

 • Obecná ustanovení, náležitosti cestovní smlouvy, informační povinnosti cestovní kanceláře před zahájením zájezdu, změny podmínek smlouvy, odstoupení od smlouvy, zánik cestovní smlouvy a vypořádání smluvních stran, odpovědnost za vady poskytnuté služby.