Evropské spotřebitelské centrum

Zboží zakoupené ve Velké Británii

Tato stránka poskytuje přehled o právních předpisech, které se týkají stanovení cen a prodeje zboží ve Spojeném království, o možnostech, které zákazník má, pokud zboží není vyhovující, a o krocích, které může podniknout, aby svůj problém vyřešil. Tento materiál připravilo ESC Velká Británie.

CENY Z POHLEDU PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Všichni prodejci musí viditelně vystavit plnou cenu, tj. včetně DPH, veškerého zboží určeného k prodeji soukromým spotřebitelům. Zboží, které se prodává volně (nebalené), jako ovoce a zelenina nebo benzín, musí mít cenu za jednotku uvedenou v metrických jednotkách, ale označení může obsahovat i cenu v britských jednotkách (např. cena za kilogram a cena za libru).

Pokud prodejce udělá v ceně zboží na prodej chybu, nelze trvat na tom, aby bylo zboží prodáno za tuto vyznačenou cenu. Část III zákona o ochraně spotřebitele z roku 1987 (Consumer Protection Act 1987) však stanovuje, že je trestným činem, pokud prodejce poskytuje zavádějící informace o ceně zboží, například vystavuje-li nižší cenu, než je cena účtovaná, nebo naznačuje-li, jaký vývoj ceny se předpokládá v budoucnu (např.: „bude se zdražovat“). Za takových okolností je ve Spojeném království třeba kontaktovat příslušný místní odbor pro dodržování obchodních podmínek (Trading Standards Department), který je odpovědný za vymáhání trestních věcí.

Jestliže si zákazník objedná zboží za dohodnutou cenu, prodejce nemůže cenu zvýšit, když je zboží dodáno, pokud zákazník předem nesouhlasil s tím, že se cena může změnit. Pokud dojde k výraznému nárůstu ceny, je možné argumentovat tím, že jde o nepřiměřenou podmínku a že jí zákazník není vázán. To se neuplatní, bylo-li zákazníkovi poskytnuto právo zrušit dohodu, pokud by konečná cena byla příliš vysoká.

ZBOŽÍ Z POHLEDU PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ


Pokud zákazník zakoupí nové zboží v obchodě nebo ve stánku na trhu, zákon (zejména zákon o prodeji zboží z roku 1979 (Sale of Goods Act 1979) v platném znění) říká, že toto zboží musí:

 • odpovídat svému popisu: musí tedy být takové, jak je prodejce popsal, což zahrnuje jakýkoli popis na obalu. Ve většině případů také musí odpovídat veškerým reklamním tvrzením, která o něm byla učiněna, a
 • mít dostatečnou kvalitu: zboží tedy musí být vhodné pro svůj účel a musí splňovat standardy, které od něj běžný spotřebitel očekává. To zahrnuje vzhled a povrchovou úpravu zboží, jeho bezpečnost a trvanlivost a to, zda je zboží bez vad, včetně drobných nedostatků.

Stejná práva má zákazník i tehdy, pokud zboží zakoupí ve výprodeji.

Při koupi použitého zboží se výše uvedené podmínky uplatní také, je však třeba vzít v úvahu také stáří zboží a cenu za něj zaplacenou.

Proti prodejci nelze podniknout žádné kroky, pokud:

 • zákazník zboží před jeho zakoupením zkontroloval a vada byla zřejmá, nebo
 • prodejce na vadu zboží upozornil před tím, než jej zákazník zakoupil (pokud zboží nemá jiné vady a odpovídá svému popisu), nebo
 • zákazník si koupi rozmyslel či nalezl jinde levnější zboží (pokud prodejce nesouhlasil s tím, že tak může učinit), nebo
 • zákazník zboží poškodil nebo pozměnil či o něj nepečoval v souladu s (poskytnutými) pokyny, nebo
 • zákazník zboží po určitou dobu používal a problém byl způsoben běžným opotřebením, (nebo)
 • zboží vydrželo po dobu, po kterou se dala jeho životnost předpokládat

I zboží, jež nemá dostatečnou kvalitu, však musí odpovídat svému popisu.

 

MOŽNOSTI NÁPRAVY

Vrácení peněz

To, zda zákazník může vadné zboží vrátit a dostat zpět peníze, částečně závisí na tom, jak dlouho zboží měl. Pokud vrátí (reklamuje) vadné zboží v krátké době po zakoupení, má právo na vrácení peněz. Pokud si však zboží ponechá nepřiměřeně dlouho, aniž by je reklamoval, má se za to, že je přijal, a o toto právo může přijít. Pokud zboží reklamuje v přiměřeném čase, není povinen přijmout opravu ani náhradu.

Náhrada nebo oprava

Pokud zákazník zboží zakoupil 31. března 2003 nebo později, může od prodejce požadovat, aby je, pokud je vadné, zdarma nahradil nebo opravil. Pokud tak zákazník učiní do šesti měsíců po obdržení zboží a lze předpokládat, že zboží vydrží po dobu, po kterou je měl, předpokládá se, že problém existoval již při koupi zboží, pokud prodejce neprokáže opak. Zákazník však může přesto žádat o náhradu nebo opravu zboží až do šesti let od data, kdy je zakoupil, pokud je taková předpokládaná životnost zboží. V tomto případě je na zákazníkovi, aby prokázali, že zboží bylo vadné již při prodeji. Čím déle zákazník zboží měl, tím obtížnější je dokázat, že vada existovala již při prodeji.

POKUD:

 • je nemožné zboží nahradit nebo opravit, nebo
 • by náhrada či oprava byla pro prodejce nepřiměřeně nákladná v porovnání s jinými možnými nápravnými opatřeními, nebo
 • prodejce nenahradí či neopraví zboží v přiměřeném čase po svém souhlasu s tím, že tak učiní, nebo způsobí zákazníkovi značné obtíže, nebo
 • zboží před poruchou po určitou dobu fungovalo, či selhala pouze jedna z jeho funkcí,

PAK:

může zákazník požadovat částečné nebo úplné vrácení peněz. Finanční částka, která mu bude vrácena,
může být snížena tak, aby se přihlédlo k jakémukoli užitku, který zákazník ze zboží měl.


Odškodnění

Zákazník má právo na odškodnění, pokud:

 • byla porušena smlouva (porušení smlouvy), např. zboží neodpovídá svému popisu či nemá dostatečnou kvalitu, nebo
 • zákazníkovi z důvodu porušení smlouvy vznikly dodatečné náklady, např. nutnost vést telefonní hovory nebo vzít si volno ze zaměstnání za účelem čekání na opravu, nebo
 • zákazník potřebuje opravit nebo nahradit jiné předměty, jež byly poškozeny vadným zbožím;
 • prodejce učinil nepravdivé prohlášení o zboží, aby zákazníka přiměl k jeho koupi (např. tvrdil, že do dotyčné pračky se vejde více prádla než do jiného modelu, ale ukázalo se, že tomu tak není), nebo
 • zákazník utrpěl zranění, protože zboží nebylo dostatečně bezpečné, nebo
 • zákazník souhlasil s opravou, jež se ukázala jako nedostatečná.

Výše odškodnění závisí na vážnosti porušení smlouvy nebo zranění a může zahrnovat náklady na opravu zboží provedenou jinde nebo náklady na náhradu. Zákazník by před rozhodnutím, zda přijme nabídku na odškodnění za tělesnou újmu, měl vždy požádat o právní radu.

Je-li zboží nebezpečné, je ve Spojeném království třeba nahlásit prodejce místnímu odboru pro dodržování obchodních podmínek (Trading Standards Department), jelikož mohl být spáchán trestný čin.

Záruky

Pokud se na zboží vztahuje záruka, zákazníkovi podle ní mohou být zaručena další práva. Záruka nemůže zákazníkovi odejmout jeho zákonná práva (práva, která zaručují statutární právní předpisy).

Dobropis

Pokud zákazník vrací vadné zboží, nemusí přijmout dobropis, ale měl by vědět, že pokud dobropis přijme, nebude většinou moci učinit žádné kroky směřující k vrácení peněz. Pokud se zákazník rozhodne přijmout dobropis, měl by zkontrolovat, zda nemusí být použit do určité doby.

Trestné činy

Je-li prodejce provozovatelem obchodní činnosti (a nikoli soukromou osobou), je možné, že byl spáchán trestný čin, pokud prodejce:

 • prodává zboží, které není bezpečné, nebo
 • poskytne nepravdivý popis zboží, nebo
 • inzeruje zavádějící cenu.

Pokud se zákazník ve Spojeném království domnívá, že by se na jeho situaci mohl vztahovat některý z výše uvedených bodů, neměl by zboží prodejci vracet, dokud záležitost neohlásí příslušnému místnímu odboru pro dodržování obchodních podmínek (Trading Standards Department), a v případě tělesné újmy do té doby, než požádá o právní radu ohledně svého nároku.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO PLATBU ÚVĚREM


Pokud zákazník použil britskou kreditní kartu nebo finance pro platbu za zboží sjednal prodejce a cena zboží je vyšší než 100 liber a nižší než 30.000 liber (GBP), společnost, která poskytla úvěr, je většinou rovnou měrou odpovědná za jakékoli porušení smlouvy. Pokud je tedy zboží vadné, lze požadovat vrácení peněz z kreditní karty nebo od finanční společnosti. To se neuplatní u transakcí s debetními kartami (např. Switch nebo Delta), kde peníze pochází přímo ze zákazníkova bankovního účtu.

Další informace obsahuje náš informačním materiál o kreditních kartách.

Pokud prodejce sjednal úvěrové financování, existuje možnost zrušit smlouvu o půjčce.

ZBOŽÍ ZAKOUPENÉ OD SOUKROMÉ OSOBY


Při koupi zboží od soukromé osoby, která zboží neprodává v rámci podnikání, nemá zákazník stejná práva. Zboží nemusí mít dostatečnou kvalitu, musí však odpovídat svému popisu. Pokud se jedná o koupi zboží na základě inzerátu, doporučuje se uschovat tento inzerát jako důkaz.

ZBOŽÍ PRODÁVANÉ JAKO SOUČÁST SLUŽBY


Pokud zákazník zakoupí zboží jako součást služby (např. pokud si nechá nainstalovat kuchyňské zařízení), pokrývá jeho práva zákon o dodávání zboží a poskytování služeb z roku 1982 (Supply of Goods and Services Act 1982).

Další pomoc


Zákazník může kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum Česká republika
nebo pokud se nachází ve Spojeném království příslušnou místní agenturu pro posuzování shody (CAB – Conformity Assessment Body).