Evropské spotřebitelské centrum

Prohlášení o ochraně osobních údajů v informačním systému sítě Evropských spotřebitelských center (ECC-Net).

Prohlášení o ochraně osobních údajů v informačním systému sítě Evropských spotřebitelských center (ECC-Net).

Informační systém jako nástroj pro řešení případů v síti ESC

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jakým způsobem Evropská spotřebitelská centra (ESC), která jsou členy sítě Evropských spotřebitelských center (síť ESC), nakládají s osobními údaji spotřebitelů, kteří centra osloví s žádostmi o informace a kteří žádají o pomoc při řešení stížnosti nebo při urovnávání sporu s obchodníkem v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu. Dále jsou vysvětlena opatření na ochranu shromážděných osobních údajů.

I. Cíl a subjekty sítě ESC

Cílem sítě ESC je podporovat sebevědomí spotřebitelů tím, že občanům radí ohledně jejich spotřebitelských práv a poskytuje jim snadný přístup k nápravě v případech, kdy si spotřebitel koupil něco v jiné zemi než v zemi, kde žije (přeshraniční nákup). ESC poskytují spotřebitelům širokou škálu služeb, od poskytování informací o jejich právech, přes poradenství a pomoc v souvislosti s jejich přeshraničními stížnostmi, až po poskytování informací o dostupných řešeních v případech sporů. Pokud není možné dosáhnout dohody přímo s obchodníkem, radí též o mimosoudních řešeních spotřebitelských sporů (ADR) po celé Evropě a poskytují spotřebitelům snadný a poučený přístup k takovým postupům tam, kde je systém mimosoudního řešení sporů dostupný.

Aby síť ESC mohla občanům poskytovat výše uvedené služby, používá se pro sběr a zpracování nezbytných údajů informační systém pro řešení případů v síti ESC. Tento informační systém provozuje Evropská komise. V této souvislosti jsou shromažďovány a zpracovávány osobní údaje spotřebitelů.

Evropská spotřebitelská centra shromažďují tyto informace na základě akce 10 (v příloze) ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1926/2006/ES ze dne 18. prosince 2006, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti spotřebitelské politiky (2007—2013) (Úř. věst. L 404,30.12.2006). V současnosti činnost sítě ESC spadá do rámce Spotřebitelského programu 2014-2020.

Shromažďování a zpracování výše uvedených osobních údajů pomocí informačního systému pro řešení případů v síti ESC se řídí ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů a konkrétně čl. 5 písm. a) a b).

II. Jak a jaké osobní informace shromažďujeme

A. Identifikační údaje, které se zadávají do informačního systému pro řešení případů v síti ESC

Síť ESC shromažďuje osobní údaje, které určují, kdo jste, když jako spotřebitel žádáte o informace nebo když hledáte pomoc při řešení stížnosti nebo urovnávání sporu s obchodníkem v členském státě EU, který není Vaší vlastní zemí, nebo v Norsku či na Islandu. ESC, které kontaktujete, shromažďuje všechny následující osobní údaje nebo jejich část: Vaše jméno, adresu, kontaktní údaje včetně Vašeho telefonu, faxu, e-mailu, pohlaví a jazyka.

Případně mohou být shromažďovány i dokumenty, které se případu týkají.

B. Technické informace

Evropská spotřebitelská centra zadávají veškeré údaje do informačního systému pro řešení případů v síti ESC, a to jménem generálního ředitelství Evropské komise pro ochranu zdraví a spotřebitele. Hostitelské servery aplikace se nacházáejí v generálním ředitelství Evropské komise pro informatiku.

Žádné osobní údaje nejsou ukládány do souborů cookies nebo log vytvořených v informačním systému.

III. Kdo má přístup k vašim osobním údajům

Aby síť ESC mohla poskytovat efektivní služby, je důležité, aby ESC mělo k dispozici podrobnosti týkající se konkrétního případu včetně osobních údajů. Přístup k osobním údajům se uděluje pouze pracovníkům těch dvou ESC, která se nacházejí v zemi spotřebitele a v zemi obchodníka a která spotřebiteli pomáhají jeho či její přeshraniční stížnost či spor vyřešit. V případě žádosti o informaci se přístup uděluje pouze pracovníkům centra, které dotaz zodpovídá. K údajům týkajícím se případu včetně osobních údajů má dále přístup správce v generálním ředitelství Evropské komise pro ochranu zdraví a spotřebitele a ti pracovníci Evropské komise, kteří vykonávají jeho pokyny s cílem zajistit kvalitativní kontrolu služeb sítě ESC a plnění úkolů v oblasti správy sítě a správy databáze včetně zablokování či vymazání osobních údajů na základě oprávněného požadavku spotřebitelů. Veškeré nashromážděné osobní údaje budou použity pouze v takovém rozsahu, aby mohly být plněny výše zmíněné úkoly.

V případě přeshraniční stížnosti či sporu s obchodníkem vloží ESC, které jste Vy jako spotřebitel kontaktoval, Vaše údaje do informačního systému sítě ESC pro řešení případů. Tyto informace se poté pomocí informačního systému přenášejí do ESC v zemi obchodníka, který je předmětem Vaší stížnosti. Pracovníci obou ESC využijí informací k tomu, aby Vám pomohli řešit Váš problém, případně i přímým kontaktováním obchodníka. V takovém případě obdrží Vaše údaje i obchodník.

Jedná-li se o žádost o informace, vloží ESC Vaše osobní údaje do informačního systému sítě ESC pro řešení případů, aby Váš dotaz mohlo vyřídit. V takových případech se žádné informace dalším subjektům neposílají.

IV. Jak chráníme a zabezpečujeme vaše informace?

Vaše informace jsou uchovávány v zabezpečeném systému, jehož operace podléhají bezpečnostním rozhodnutím Evropské komise a ustanovením, která pro tento druh serverů a služeb vypracovalo ředitelství pro bezpečnost. Systém je chráněn uživatelskými jmény/hesly a doplňkovým číselným přístupovým klíčem. Číselný přístupový klíč je specifický klíč o dvanácti znacích vytvořený systémem pro každé ESC. Představuje další úroveň zabezpečení a funguje takto: po prvním ověření platného přihlašovacího jména / hesla vyzve informační systém uživatele k zadání kombinace tří znaků, kterou systém vybere náhodně z klíče o dvanácti znacích. Tato kombinace tří znaků je pro každý přístup do aplikace jiná.

V. Jak údaje ověřit, upravit nebo vymazat?

Spotřebitelé mohou ověřovat a upravovat své osobní údaje. Mohou rovněž podat žádost o zablokování nebo vymazání svých osobních údajů z informačního systému sítě ESC pro řešení případů. Žádosti o zablokování nebo vymazání osobních údajů budou zpracovány do dvou měsíců. Takové žádosti je možné adresovat Evropskému spotřebitelskému centru, s nímž byly příslušné osoby v kontaktu, nebo Evropské komisi prostřednictvím níže uvedených emailových adres a kontaktních čísel:

Evropské spotřebitelské centrum pro ČR

e-mail: esc@coi.cz

telefon: 296 366 155

 

Generální ředitelství Evropské komise pro spravedlnost a spotřebitele

e-mail: JUST-E5@ec.europa.eu

 

VI. Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Všechny osobní údaje jsou v informačním systému uchovávány tak dlouho, dokud je třeba provádět doplňující opatření, maximálně jeden rok po uzavření případu. Po tomto období jsou všechny osobní údaje smazány. Informace o případech mohou být anonymně uchovávány pro účely statistiky.

VII. Kontaktní informace

Pokud máte dotazy nebo stížnosti ohledně používání Vašich osobních informací, měli byste v první řadě kontaktovat ESC, s nímž jste byli v kontaktu. Pokud máte další stížnosti, měli byste kontaktovat Evropskou komisi. Příslušné adresy, které mají být použity, jsou uvedeny v bodě V.

VIII. Odvolání

V případě sporu ohledně zpracování osobních údajů lze stížnosti adresovat evropskému inspektorovi ochrany údajů (http://www.edps.eu).