Evropské spotřebitelské centrum

Časté otázky – timeshare

Odpovědi:

Co je timeshare?
Timeshare je smlouva o užívání budovy nebo její části na časový úsek. Timeshare opravňuje nabyvatele k pravidelnému užívání určité rekreační nemovitosti nebo její části po určitou dobu. Povinností nabyvatele je platit tzv. udržovací poplatky související se správou jemu poskytované nemovitosti a složit na počátku kontraktu kupní cenu za timeshare. Na oplátku má oprávněný právo užívat smlouvou určené prostory rekreačního objektu, avšak pouze po určité období, které je taktéž definováno ve smlouvě.

Na tomto místě si Vás dovolujeme upozornit, že timeshare je dle našich zkušeností mnohdy velmi nevýhodná a nákladná investice, kterou je dopředu lépe konzultovat s odborníky. Ačkoliv je zde snaha ze strany EU ochránit spotřebitele timesharu, timeshare jako takový může být vázán na spoluvlastnický podíl na nemovitosti nebo účast v právnické osobě se sídlem kdekoliv na světě. Úprava těchto vztahů vyplývajících z účasti v právnické osobě nebo ze spoluvlastnictví se však již neřídí minimálním standardem regulovaným evropskými směrnicemi následně implementovanými do vnitrostátních právních řádů, ale právě vnitrostátním právem.

Kde je timeshare upraven?
Timeshare je upraven v rámci ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem v občanském zákoníku v § 1852 a násl. (zákon č. 89/2012 Sb.). Ustanovení týkající se timeshare v občanském zákoníku jsou projevem implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně (2008/122/ES).

Jakou formu by měla mít timesharová smlouva?
Timesharová smlouva musí mít písemnou formu a musí být v českém jazyce.

Do kdy mohu od smlouvy odstoupit?
Od timesharové smlouvy lze odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření.

Zaplatil jsem prodávajícímu zálohu a chci odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě. Vrátí mi prodávající zálohu zpátky?
Ano. Prodávající nesmí před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy požadovat žádné poplatky a zálohy. Veškeré platby záloh spotřebitelem jsou zakázány do doby, než se prodej uskuteční nebo než bude smlouva o dalším prodeji ukončena jiným způsobem. Zákaz se týká jakýchkoliv úhrad, včetně plateb, poskytování záruk, vázání peněžních prostředků na účtech, výslovné uznání dluhu atd.; vedle plateb obchodníkovi zahrnuje také platby třetím osobám. V případě, že jste obchodníkovi zaplatili zálohu před uplynutím lhůty pro odstoupení, máte na ni nárok. Pokud Vám ji prodávající odmítl vydat, lze ji vymáhat u soudu žalobou na bezdůvodné obohacení.

Lze se bránit navyšování ceny tzv. udržovacích poplatků?

V tomto ohledu je důležité, kdy byla smlouva uzavřena a jakým se řídí právem. Poskytovatel timeshare není podle české právní úpravy oprávněn po spotřebiteli požadovat jiné platby než ty uvedené ve smlouvě. Pravidelnou součástí smluv bývá nejen mechanismus navýšení udržovacích poplatků, ale často i způsob, jakým se spotřebitel může proti případnému neodůvodněnému nárůstu poplatků ohradit. Záleží proto na obsahu samotné smlouvy. Výše ani účelové určení poplatků výslovně upravena na zákonné úrovni v českém právním řádu do 22. února 2011 (před nabytím účinnosti zákona č. 28/2011 Sb.) nebyla. Existoval pouze obecný zákaz tzv. nepřiměřených smluvních ujednání, která zakládají významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran v neprospěch spotřebitele (mj. těch ustanovení, která dovolují podnikateli, aby ze své vůle změnil práva a povinnosti stran nebo, která umožňují podnikateli cenu zvýšit, aniž by měl spotřebitel při podstatném zvýšení ceny právo od smlouvy odstoupit).

U timesharových smluv uzavřených od 23. února 2011 je již úprava jednoznačná. Nepřihlíží se ke smluvnímu ujednání, které spotřebitele zavazuje hradit platby na základě smlouvy (vč. udržovacího poplatku) jinak než v rovnoměrných platbách rozdělených do ročních splátek v téže výši, s výjimkou sjednání inflační doložky, tzn. výše udržovacích poplatků by měla zůstat po celou dobu trvání smlouvy v zásadě stejná, nárůst ceny o inflaci je přípustný (§ 1866 odst. 1 občanského zákoníku).

Jak mohu ukončit timesharovou smlouvu?
Musíme vycházet z premisy, že pacta sunt servanda neboli, že smlouvy se musí dodržovat. Odstoupit od smlouvy lze pouze, stanoví-li tak zákon nebo smlouva. Smlouvy však často neobsahují odstoupení od smlouvy pro porušení smluvní povinnosti ze strany obchodníka. Možnost odstoupit od smlouvy je většinou sjednána nevyváženě pouze ve prospěch obchodníka, a to v případě, že nájemce timesharu porušuje svou povinnost, pro kterou bylo smluvní odstoupení sjednáno; ve většině případů takové porušení spočívá v neplacení tzv. udržovacích poplatků. U smluv uzavřených před 23. 2. 2011 je v praxi obvykle obtížné ukončení smlouvy vzájemnou dohodou nebo jednostranně ze strany spotřebitele, neboť smluvní podmínky tento postup často bud výslovně vylučují nebo spotřebitel naráží na neochotu obchodníka komunikovat na toto téma. Ne příliš úspěšná a do značné míry i riziková bývá i snaha o prodej timeshare jiné osobě (vznikají další náklady spojené se snahou poskytovatele timeshare zprostředkovat takový prodej).

Na časté situace, kdy spotřebitel již s odstupem času po uzavření smlouvy o využití timeshare nemá zájem (např. proto, že od podpisu smlouvy došlo k výraznému nárůstu ročních udržovacích poplatků nebo spotřebiteli v jeho dalším využití brání zdravotní, finanční nebo jiné závažné důvody) pak reagovala i zmíněná směrnice o timeshare č. 2008/122/ES, která se s účinností od 23. 2. 2011 promítla do českého právního řádu.

Spotřebitel je podle této právní úpravy bez ohledu na znění smlouvy oprávněn kdykoliv po zaplacení prvních dvou splátek od smlouvy odstoupit v písemné formě. Pouze však ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy podnikatel spotřebitele vyzval k zaplacení kterékoliv další platby nebo splátky (§ 1867 občanského zákoníku). Tato úprava se nevztahuje na dříve uzavřené smlouvy, může však být do jisté míry i pro ně interpretačním vodítkem. Obdobná právní úprava by měla existovat také v ostatních zemích EU, pokud by se smlouva na základě volby práva řídila právem jiného členského státu EU.

Vzhledem k tomu, že timeshare není levná záležitost, doporučujeme konzultaci s advokátem před tím, než timesharovou smlouvu uzavřete, nebo následně, nejste-li si jisti postupem při ukončení smlouvy

Mám právo na vrácení původně vložených nákladů nebo jejich části v případě, že chci timesharovou smlouvu ukončit?
Na tuto otázku bohužel není jasná odpověď. Na peníze za část nevyužitého timesharu byste měli mít teoreticky nárok, záleží však na smlouvě a na smluvních ujednáních ohledně odstoupení od smlouvy a sankcích s tím spojených.

Na co mám jako spotřebitel právo v případě, že uzavírám, nebo že jsem uzavřel timesharovou smlouvu?

  • Pozvánka na propagační nebo prodejní akci musí obsahovat obchodní účel a povahu dané akce;
  • Ještě před tím, než uzavřete smlouvu, máte právo na předsmluvní informace prostřednictvím standardního formuláře v českém jazyce;
  • Máte právo odstoupit od smlouvy ve 14denní lhůtě bez uvedení důvodu a bez sankce s počátkem v den uzavření smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí;
  • Před uplynutím lhůty, během níž můžete odstoupit od smlouvy, veškeré platby záloh, poskytování záruk, vázání peněžních prostředků na účtech, výslovné uznání dluhu nebo jakékoli další úhrady, které zaplatíte obchodníkovi nebo třetí osobě, jsou zakázány. Jejich provedení v rozporu s tímto zákazem je základem nároku na vydání bezdůvodného obohacení;
  • V případě, že uplatníte své právo na odstoupení od smlouvy, veškeré vedlejší smlouvy budou ukončeny.