Evropské spotřebitelské centrum

Aktuální informace v oblasti evropských telekomunikací

Aktuální snaha Evropské komise na poli telekomunikací směřuje k regulaci, a to zejména v oblasti poskytování vysokorychlostního internetu v rámci celé EU. Předchozí snaha EK završená regulací cen přeshraničního volání prostřednictvím tzv. nařízení o roamingu vyústila v rapidní snížení ceny přeshraničních hovorů. Bude i další postup EK v oblasti telekomunikací stejně úspěšný?

Proč je třeba regulovat jednotný trh?

Ceny za používání mobilního telefonu v zahraničí byly v průměru čtyřikrát vyšší než hovory v domovské síti, přičemž takový rozdíl není odůvodněn náklady operátorů. Internetové stránky srovnávající ceny roamingu v EU uveřejněné Evropskou komisí upozornily na přemrštěné ceny, které dosahovaly až 12 eur za čtyřminutový hovor.

Národní regulátoři se cítili bezmocní, neboť roaming se vzhledem ke své přeshraniční povaze nachází mimo jejich působnost. Opakované výzvy operátorům, aby poplatky za roaming snížili dobrovolně, nebyly vyslyšeny, a Komise proto navrhla regulaci, které vdechlo život nařízení EU o roamingu, jež vstoupilo v platnost v červenci 2007. Nařízení umožnilo díky regulaci evropského trhu spotřebitelům volat v rámci EU za přijatelné ceny. Nařízení nestanoví ideální výši poplatků za roaming, ale zajišťuje, že tyto poplatky nebudou nepřiměřeně vyšší než poplatky za hovory z domovské sítě.

Co přináší nový Evropský telekomunikační úřad BEREC?

BEREC bude prosazovat sladění právní úpravy po celé Evropské unii a má posilovat jednotný trh s telekomunikačními službami. Evropský telekomunikační úřad BEREC budou tvořit vedoucí představitelé jednotlivých regulačních orgánů pro telekomunikace z 28 členských států Evropské unie.Úřad bude také poskytovat poradenství Komisi, ale na požádání i Radě a Evropskému parlamentu, v záležitostech týkajících se aplikace regulačního rámce EU pro elektronické komunikace. Bude zajišťovat férovou soutěž a soudržnost nařízení na vnitřním trhu elektronických komunikací ve prospěch spotřebitelů a přispívat k nezávislé práci příslušných vnitrostátních regulačních orgánů, především v případě regulačních rozhodnutí s mezinárodními aspekty.

Kontakty:

web: http://berec.europa.eu
e-mail: berec@ec.europa.eu
tel. +371 6708 5438

Jak v současné době funguje tzv. eurotarif (roaming)?

Evropská komise projevila iniciativu v oblasti snížení poplatků při užívání mobilních telefonů v zahraničí (mezinárodní roaming). Od září 2007 bylo v EU plně uplatňováno nařízení EP a Rady (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství ve znění nařízení EP a Rady (ES) č. 544/2009 a dále nařízení EP a Rady (EU) č. 531/2012. Od roku 2008 je nařízení platné také pro státy Evropského hospodářského prostoru.

Eurotarif znamená, že v rámci roamingu se platí v členských zemích jednotné sazby (bez DPH).

Kolik stojí roamingové služby letos s výhledem na další roky si přečtěte zde.

Operátoři samozřejmě mohou nabízet i levnější sazby. Máte vždy nárok na informace o cenách roamingu při cestě v rámci EU. Při překročení hranice do jiného členského státu obdržíte SMS zprávu, která Vás informuje o cenách za odchozí a příchozí telefonáty. Tato SMS je zdarma. Zároveň Vám musí být poskytnuto kontaktní číslo, na kterém se můžete dozvědět více informací.

Eurotarif se vztahuje pouze na hlasová volání v rámci členských zemí – bez ohledu na to, zda máte předplacenou či tarifní službu. Nevztahuje se na jiné mobilní služby, jako např. SMS, MMS či přenos dat.

Co je digitální program pro Evropu?

Cílem digitálního programu pro Evropu je podpora vysokorychlostního přístupu k internetu, vytvoření skutečného jednotného digitálního trhu, který podpoří přeshraniční elektronický obchod a zvýší důvěru spotřebitelů v on-line transakce a elektronické nástroje.

Evropská komise prostřednictvím kampaně „Otevřený internet a neutralita sítí v Evropě“ prosazuje transparentnost a jednoduchost přechodu k jinému poskytovateli internetových služeb a také zvažuje možnost případné regulace trhu za účelem posílení hospodářské soutěže a zvýšení možnosti volby pro spotřebitele.

Shrnutí

Nařízení EU o roamingu je spravedlivější pro spotřebitele i operátory a umožňuje soutěžit i menším operátorům. Evropský vnitřní trh se díky němu konečně stane skutečně jednotným trhem i pro služby mobilních sítí.

Cílem EK je prostřednictvím regulace dosáhnout snížení přemrštěných cen v celé oblasti telekomunikací na jednotném trhu EU.

Zdroje, další informace:

Internetové stránky Komise o roamingu: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/roaming/

Digitální agenda pro Evropu: https://ec.europa.eu/digital-agenda

Generální ředitelství pro informační společnost a média: