Evropské spotřebitelské centrum

Spotřebitelé v EU: jednoduché řešení drobných přeshraničních sporů

Spotřebitelé, kteří chtějí na vnitřním trhu EU nakupovat co nejvýhodněji, často vyhledávají lákavé nabídky ze zahraničí. Tyto výhodné nákupy ještě více usnadňuje internet. Občas se ale objeví potíže: mohou se vyskytnout problémy se zbožím nebo s jeho dodávkou. Ve snaze vyhnout se obtížným, nákladným a zdlouhavým právním řízením nyní Evropská unie poskytuje spotřebitelům snadnější přístup k právní ochraně, aby se mohli účinně domáhat svých práv. Evropské řízení o drobných nárocích je jednou z dostupných možností řešení přeshraničních sporů v případech týkajících se částky do 2 000 eur. Z nové zprávy, kterou dnes vydala síť evropských spotřebitelských center (ECC-Net), však vyplývá, že tento jednoduchý postup (k dispozici od 1. ledna 2009) je často nedostatečně využíván. Hlavním důvodem je skutečnost, že soudci nejsou s tímto postupem obeznámeni, což nyní Komise hodlá napravit.

Místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, prohlásila: „Evropští spotřebitelé by měli mít při nákupu zboží a služeb na jednotném trhu pocit jistoty a neměli by být vystaveni nadbytečným rizikům. V případě problémů by měli mít možnost domáhat se u soudů Evropské unie rychle a snadno svých práv. Evropské řízení o drobných nárocích pomáhá spotřebitelům získat zpět peníze ze zahraničí. Stále je však třeba pracovat na tom, aby byl tento postup pro spotřebitele skutečně funkční. Členské státy by měly zajistit, aby byly jejich soudy s evropským řízením o drobných nárocích obeznámeny a mohly tak občanům pomáhat úspěšně uplatňovat jejich práva.“

John Dalli, komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „Spotřebitelé, kteří chtějí využívat příležitostí, jež nabízí jednotný trh, musí mít možnost spolehnout se na nejrůznější účinné prostředky k nápravě. Nejsem spokojen s tím, že se spotřebitelům, kteří se pokusili využít evropského řízení o drobných nárocích, dostává tak malé pomoci. V dnešní době mají význam i malé peněžní částky a skutečnost, že spotřebitelé nezískají řádné odškodnění, tudíž způsobuje finanční poškození, narušuje důvěru a zpomaluje evropský růst.“

Hlavní zjištění

Klíčovými problémy zůstávají nedostatečná informovanost a výkon rozsudků

V roce 2012 proběhl projekt pod vedením evropského spotřebitelského centra v Itálii, v jehož rámci evropská spotřebitelská centra ve všech 27 členských státech EU zkoumala, jak evropské řízení o drobných nárocích funguje v praxi. Zjistilo se, že tento postup je relativně neznámý, a to nejen mezi spotřebiteli, ale rovněž mezi soudci. Ačkoli samotné evropské řízení o drobných nárocích je ze zásady jednoduché a bezplatné, výkon rozsudku vyplývajícího z tohoto řízení je často poškozenou stranou protahován. V důsledku toho je pouze malá část rozsudků ve prospěch spotřebitelů, které vydaly soudy v jejich vlasti, skutečně v zahraničí vykonána. Je-li zapotřebí podniknout kroky k vymáhání rozhodnutí v zemi obchodníka a v souladu s právními předpisy dané země, spotřebitelé často od řízení odstoupí, protože takový postup je složitý a může být nákladný.

Potřeba účinného řízení o drobných nárocích je však stále zřejmá

V rámci trhů členských států přibližně 20 % evropských spotřebitelů udává, že v uplynulých 12 měsících měli problém se zbožím, službami, prodejcem či dodavatelem. Průměrná odhadovaná hodnota ztrát činí 375 eur na jeden případ. 60 % dotazovaných spotřebitelů dosáhlo uspokojivého řešení přímo u obchodníka, avšak zbývajících 40 % nezískalo žádné odškodnění, přičemž 25 % z nich se ani nepokusilo o stížnost. Počet spotřebitelů, kteří v případě problému podali na podniky žalobu, je velmi nízký (2 % těch, kteří se v uplynulých 12 měsících setkali s problémy). Mnoho dotazovaných uvedlo, že si nestěžovali proto, jelikož se jednalo o příliš nízké částky (26 %), domnívali se, že postup by byl s ohledem na danou částkou neúměrně nákladný (13 %) nebo by trval příliš dlouho (12 %).

Další kroky

Evropská komise bude s členskými státy spolupracovat na prosazování evropského řízení o drobných nárocích a na zvyšování povědomí o tomto nástroji. Cílem je, aby o tomto řízení bylo informováno a využívalo je více spotřebitelů. Komise hodlá zejména:

spolupracovat se soudními orgány na zvyšování povědomí o tomto řízení; vydat v roce 2012 příručku s praktickými radami pro spotřebitele a právníky; zlepšit informovanost o stávajících standardních formulářích a zpřístupnit tyto informace on-line ve 22 úředních jazycích EU na evropském portálu e-Justice, aby bylo snadnější zaregistrovat žalobu a sledovat, jak řízení probíhá; spolupracovat s evropskými spotřebitelskými centry na aktivní propagaci řízení mezi spotřebiteli a soudci; podněcovat evropská spotřebitelská centra k tomu, aby spotřebitelům poskytovala individualizovanou pomoc při využívání evropského řízení o drobných nárocích; vypracovat hodnotící zprávu o fungování řízení (včetně soudních poplatků, rychlosti a snadnosti využívání tohoto postupu) a v případě potřeby revidovat evropské řízení o drobných nárocích tak, aby spotřebitelům sloužilo účinněji – např. navýšením mezní částky 2 000 eur, aby se řízení vztahovalo na i žaloby týkající se vyšších částek, nebo dalším zjednodušením standardních formulářů pro podání žaloby.

Případ úspěšného výsledku řízení

Rakouský spotřebitel si na německých internetových stránkách objednal surfařský oblek. Bankovním převodem předem zaplatil 228 eur. Obchodník zboží nikdy nedodal a ani nevrátil zaplacenou částku. Na radu evropského spotřebitelského centra v Německu zahájil dotyčný zákazník evropské řízení o drobných nárocích. Příslušný rakouský soud v Linci vydal rozsudek ve prospěch spotřebitele, který vykonaly německé orgány v Charlottenburgu. Spotřebitel poté zaplacený obnos získal zpět.

Souvislosti

Evropské řízení o drobných nárocích (nařízení (ES) č. 861/2007) bylo zavedeno s cílem zlepšit přístup k právní ochraně díky zjednodušenému řešení přeshraničních sporů v občanskoprávních a obchodních záležitostech a díky snížení nákladů. Jedná se o jedno z opatření přijatých v rámci politiky EU v oblasti justice, které bylo zvlášť vytvořeno s cílem pomoci spotřebitelům domáhat se svých práv a zlepšit přístup k právní ochraně v přeshraničních případech. Poprvé vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2009.

„Drobné nároky“ jsou případy týkající se částek do 2 000 eur, kromě úroků, výdajů a jiných plateb (v okamžiku, kdy formulář žaloby obdrží příslušný soud). Rozsudek je vyhlášen v zemi bydliště spotřebitele, nebo v zemi žalované společnosti, pokud si tak přeje spotřebitel. Rozsudek slouží ochraně procesních práv spotřebitele a je přímo vymahatelný v zemi neúspěšné strany a v jakémkoli jiném členském státě EU. Řízení probíhá převážně písemně za použití předem stanovených formulářů. Zastupování právníkem se nevyžaduje. Od roku 2013 budou mít spotřebitelé z 5 až 6 pilotních zemí možnost vyplňovat formuláře týkající se drobných nároků a vést celé soudní řízení on-line na portálu e-Justice. Elektronické verze standardních formulářů jsou již dostupné na internetu ve 22 úředních jazycích EU.

Více informací

Evropská komise – řízení o drobných nárocích
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm
Portál e-Justice – formuláře týkající se drobných nároků
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-cs.do
Zpráva sítě evropských spotřebitelských center
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm