Evropské spotřebitelské centrum

Mimosoudní řešení sporů (ADR)

Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. Od 1. 2. 2016 je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) Česká obchodní inspekce.

V případě, že se spotřebitel domnívá, že jej podnikatel poškodil nebo nedostál svým závazkům, má možnost zahájit řízení ADR pomocí webového formuláře na webu ČOI zde a pokusit se tak mimosoudní cestou domoci se jeho prostřednictvím nápravy. ADR návrh zpracuje a v případě, že požadavek spotřebitele shledá za důvodný, vyzve podnikatele k vyjádření za účelem smírného dořešení sporu. Podnikatel má povinnost ADR poskytnout součinnost. V případě, že podnikatel není ochoten na navrhovanou dohodu přistoupit, ADR může ve věci vydat nezávazné odůvodněné stanovisko, které může spotřebitel užít při jeho případných dalších krocích k zajištění svého nároku.

ADR se zabývá spory mezi spotřebiteli a podnikateli s bydlištěm či sídlem v jakékoli zemi Evropské unie. Návrh na zahájení řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy uplatnil svůj nárok u podnikatele poprvé. Neúspěšný pokus o řešení sporu je třeba při podání návrhu doložit. Ve věci také nesmí být dříve rozhodnuto soudem nebo jiným subjektem ADR. Řízení se nezpoplatňuje. Pro spory týkající se nákupů přes internet lze využít i platformu ODR, tedy mimosoudního řešení sporů online.

ADR se nezabývá spory v oblasti finančních služeb (spotřebitel se může obrátit na finančního arbitra), v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb (spotřebitel se může obrátit na Český telekomunikační úřad), v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství (spotřebitel se může obrátit na Energetický regulační úřad). Vyloučeny z možného řízení jsou rovněž smlouvy o poskytování služeb v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, smlouvy v oblasti služeb obecného zájmu nehospodářské povahy a smlouvy s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání.

Řízení o ADR je upraveno v § 20n a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Na základě § 20x zákona Česká obchodní inspekce stanoví pravidla ADR, kterými podrobněji upravuje postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

ADR je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise, která budování a zdokonalování systémů ADR dlouhodobě podporuje. Účinné jsou v této souvislosti směrnice o mimosoudním řešení sporů (ADR) a nařízení o online řešení spotřebitelských sporů (ODR). Seznam ostatních subjektů mimosoudního řešení sporů najdete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.