Evropské spotřebitelské centrum

Evropský platební rozkaz

Evropský platební rozkaz umožňuje občanům členských států EU vymáhat snadno a rychle pohledávky v jakékoli výši v celé unii. Jde o jednoduše vyplnitelné formulářové žaloby, samo řízení probíhá pouze korespondenčně a končí v horizontu 2 až 3 měsíců.

Od 12. 12. 2008 je účinné nařízení o Evropském platebním rozkazu (dále jen EPR), díky němuž se značně urychlí a zjednoduší spory týkající se nezpochybnitelných nároků s přeshraničním charakterem. EPR představuje další snahu EU zajistit svým občanům rychlé soudní řízení vedené prostřednictvím formulářové žaloby (formulář pro podání žaloby je k dispozici zde a vzorově vyplněná formulářová žaloba zde). Lze takto uplatňovat jakýhokoli civilně právní nárok (kromě nároků, které se týkají: majetkových práv vyplývajících z manželských vztahů, závětí a dědictví; úpadků, vyrovnání a podobných řízení; sociálního zabezpečení; nároků z mimosmluvních závazků, pokud nejsou předmětem dohody mezi stranami nebo nedošlo k uznání dluhu, nebo se nevztahují na peněžité pohledávky ze spoluvlastnictví).

Vyjma EPR mohou občané EU samozřejmě dále uplatňovat své nároky dosavadním způsobem, nicméně samo EPR umožňuje podávat nároky i v jiných jazycích. Je-li formulář vyplněn chybně, nebo má-li být doplněn, vyzve soud žalobce, aby tak v přiměřené lhůtě učinil. Dalším nesporným pozitivem EPR je, že oproti běžnému soudnímu rozhodnutí již není třeba vyhotovovat doložku vykonatelnosti, a proto je EPR fakticky bez dalšího vykonatelný ve všech státech EU (mimo Dánska). V případě potřeby státu, kde má být EPR vykonán, pouze soud vyzve žalobce, aby nechal vyhotovit úřední překlad EPR do jazyka země soudu, kde probíhá řízení.

Modelový případ:

Obchodník z Německa se domáhá zaplacení částky 3.000 euro po českém spotřebiteli, který od něj koupil auto, ale nezaplatil poslední splátku kupní ceny vozu. S ohledem na úspornost a rychlost řízení se obchodník rozhodne podat žalobu prostřednictvím EPR. Jelikož je žalovanou stranou spotřebitel, může jeho smluvní partner, tedy německý obchodník, podat žalobu pouze ve státě, kde má spotřebitel bydliště (blíže článek 16 odst. 2 nařízení Brusel I, podle kterého se určuje soudní příslušnost ). Německý obchodník může vyplnit žalobní formulář A v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a odešle jej na místně příslušný soud v České republice. Soud následně obvykle do 30 dnů od doručení vydá na formuláři E platební rozkaz. Spotřebitel může podat ve lhůtě 30 dnů od doručení platebního rozkazu odpor, a to prostřednictvím formuláře F. Podání odporu samotného nemusí obsahovat odůvodnění a má za následek, že platební rozkaz je zrušen, a spor bude následně řešen v rámci běžného civilního řízení. Nepodá-li však spotřebitel v zákonné lhůtě odpor, prohlásí soud neprodleně platební rozkaz za vykonatelný a prohlášení o vykonatelnosti odešle prostřednictvím formuláře G spotřebiteli. Pro samotný výkon rozhodnutí, exekuci, již není nezbytné získat doložku vykonatelnosti – EPR je automaticky vykonatelný ve všech členských státech EU.

Díky výše uvedenému postupu je možno snadno a rychle vymoci pohledávku plynoucí z přeshraničního sporu. Platební rozkaz nemohou využít z členských států jen obyvatelé Dánska.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu.

Další informace jsou k dispozici na webu Evropské komise.

V případě, že Vám bude cokoliv nejasné, nebo si nebudete jistí postupem, kdykoli se na nás můžete obrátit s žádostí o radu, a to na telefonu +420 296 366 155 či na e-mailu eccnet-cz@ec.europa.eu.


Přílohy